Podmínky používání

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

Užívání těchto webových stránek myWorld, s.r.o. (dále jen myWorld) vyplývá z těchto uživatelských podmínek. Pro člena Cashback World mimoto platí Všeobecné obchodní podmínky pro Cashback World členy spolu s dodatečnými dokumenty. Pro Partnerskou společnost mimoto platí uzavřená Smlouva s Partnerskou společnosti spolu s dodatečnými smluvními dokumenty. Uživatel těchto webových stránek prohlašuje, že je seznámen s těmito uživatelskými podmínkami a souhlasí s tím, že my World v žádném případě nemůže být veden k odpovědnosti za užívání těchto webových stránek. myWorld může tyto uživatelské podmínky čas od času při aktualizaci pozměňovat a doplňovat.

myWorld se bude ze všech sil snažit prezentovat na těchto webových stránkách korektní a aktuální informace. Údaje a informace na těchto webových stránkách jsou však bez záruky. Uživatel těchto webových stránek prohlašuje, že je seznámen a souhlasí s tím, že přístup a úplné užívání těchto webových stránek a jejich obsahu provádí na vlastní riziko. myWorld v žádném případě neodpovídá za škody způsobené přístupem, užíváním popřípadě nemožností užití těchto webových stránek ani za další chyby z toho vyplývající.

Veškeré obrazové, textové, hudební soubory, animace, videa atd. a všechny ostatní položky těchto webových stránek jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být bez předchozího, výslovného písemného souhlasu zcela nebo částečně používány, stahovány, změněny, nebo přeposílávány nebo jakýmkoli jiným způsobem být použity. V internetové oblasti stahování (download) mohou být tyto soubory použity pouze pro soukromé účely.

myWorld si v opačném případě ponechává možnost vyloučit případné osoby ze služeb nebo zasílání, pokud k tomu budou pádné důvody.

Za veškerá protiprávní jednání nebo informace elektronickými odkazy, která povedou z těchto stránek k jiným nabídkám World Wide Web, stejně jako za obsah uváděných informací lidmi v našem kontaktním fóru, ručí myWorld pouze při faktickém zjištění, a pokud nebude bez odkladu jednat, aby tyto informace odstranil, nebo k nim znemožnil přístup. Diskriminační, ostatní morálně pohoršující nebo protiprávní obsahy mohou být CBW kdykoliv odstraněny.

Ostatní dotazy k těmto uživatelským podmínkám a k Všeobecným obchodním podmínkám Vám rádi zodpovíme na

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e, CZ-16000 Praha 6

Telefon: +420 233 313 017

E-mail: service.cz spam@gohere.go cashback-solutions.com

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 54574
DIČ: CZ25609912

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


1. Společnost myWorld, s.r.o. (dále pouze firma „myWorld“) nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, řádnost a/nebo kvalitu poskytnutých informací. To platí i pro všechny výrobky a služby nabízené na této webové stránce, včetně popisů výrobků, cen a poskytnutých informací o smluvních partnerech firmy myWorld. Technické závady a/nebo údržbové práce a jiné důvody (např. opětovné spuštění webové stránky) mohou způsobit kratší nebo delší výpadky přístupu. Firma myWorld nepřebírá záruku za použitelnost a přístupnost webové stránky. Nároky na odpovědnost uplatňované vůči firmě myWorld, které se vztahují ke škodám materiálního nebo nemateriálního druhu (jako např. ušlý zisk, vynaložené náklady, škody na základě ztracených dat, nároky na vydání bezdůvodného obohacení, náklady na právní zastoupení nebo poplatky za zřízení smlouvy), které byly způsobeny využitím poskytnutých informací popřípadě využitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud ze strany firmy myWorld nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky jsou zcela nezávazné. Firma myWorld si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat bez zvláštního oznámení části webové stránky nebo celou nabídku nebo dočasně či definitivně zastavit její zveřejnění.

2. Firma myWorld dále není odpovědná za hyperodkazy a jejich obsah. Firma myWorld nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, řádnost a/nebo kvalitu hyperodkazů. Veškerou odpovědnost přitom nese poskytovatel odkazované webové stránky. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorská práva hyperodkazů nemá firma myWorld žádný vliv. Proto se firma myWorld tímto výslovně distancuje od obsahu všech hyperodkazů, které byly změněny po uvedení odkazu a od cizích zápisů do knih hostů, diskusních fór a seznamů pošty zřízených firmou myWorld. Permanentní kontrolu obsahu odkazovaných webových stránek nelze provádět bez konkrétních důvodů porušení práva, avšak při zjištění porušení práva budou odkazy okamžitě odstraněny.

3. Tato webová stránka se smí používat pouze pro informativní účely a pro soukromé a obchodní účely. Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. To platí nezávisle na tom, zda je obsah poskytnut za úplatu nebo bezplatně. Rozmnožování, používání, pronájem, půjčování, publikování nebo jiný druh použití není dovolen bez výslovného písemného souhlasu firmy myWorld. Porušení tohoto zákazu může vést k právním důsledkům, zejména na základě předpisů práva průmyslového vlastnictví, autorského práva a práva hospodářské soutěže. Firma myWorld si výslovně vyhrazuje veškerá autorská práva, práva průmyslového vlastnictví (zejm. právo na užívání díla a souhlas s užíváním díla) na tuto webovou stránku.

4. Firma myWorld klade velký důraz na svědomité a důvěrné použití osobních údajů. Pokud je v rámci internetové nabídky umožněno zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), uvádí uživatel tyto údaje výslovně na dobrovolné bázi.

5. Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platné právní úpravě, zůstávají ostatní části dokumentu ohledně svého obsahu a platnosti nedotčeny.

6. Dále myWorld neodpovídá za obsahy generované uživateli, které jsou rozšiřovány na její webové stránce. myWorld neodpovídá za škody, které mohou být kvůli těmto obsahům způsobeny. Každý, kdo zhotoví na webové stránce komentáře/hodnocení jakéhokoli typu, je jako autor sám odpovědný za svůj příspěvek. V případě porušení právních předpisů třetími stranami jejich původce zajistí, že myWorld nebude předmětem žaloby nebo nároku na odškodnění. myWorld si vyhrazuje právo, při zjištění protiprávních obsahů, obsahů, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo které poškozují jméno myWorld - tyto obsahy vymazat. V těchto případech nelze uplatňovat žádné nároky vůči myWorld.