Terms of Use

KASUTUSTINGIMUSED – TERMS OF USE

myWorld Estonia OÜ (edaspidi lühidalt „myWorld“) käesoleva veebilehe kasutamine toimub siin toodud kasutustingimuste alusel. Cashback World liikmetele kehtivad ka üldtingimused koos kõikide täiendavate lepingudokumentidega. Partnerettevõtetele kehtib lisaks ka nendega sõlmitud partnerettevõtte leping koos täiendavate lepingudokumentidega. Käesoleva veebilehe kasutajad nõustuvad käesolevate kasutustingimustega ja nõustuvad, et myWorld’i ei saa käesoleva veebilehe kasutamise eest mingil viisil vastutusele võtta. myWorld’il on õigus käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt käesolevate kasutustingimuste ajakohastamise kaudu muuta ja täiendada.

myWorld annab endast parima, et esitada käesoleval veebilehel õiget ja ajakohast teavet. Käesoleval veebilehel olevate andmete ja teabe osas ei anta siiski ühtegi kinnitust. Käesoleva veebilehe kasutajad nõustuvad sellega, et juurdepääs käesolevale veebilehele ja selle kasutamine tervikuna toimub kasutajate  enda vastutusel. myWorld ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad juurdepääsust käesolevale veebilehele, selle kasutamisest või kasutamise võimatusest või võimalikest vigadest ja väljajätmistest.

Kõik pildi-, teksti- ja helifailid, animatsioonid, videod jne. ning käesoleva veebilehe kõik muud osad on kaitstud autoriõigustega ja neid ei tohi ilma eelneva sõnaselge ja kirjaliku nõusolekuta tervikuna ega osaliselt levitada, alla laadida, muuta, taaskasutada, ümber suunata ega muul viisil kasutada. Sisemisel allalaadimisalal võib neid faile kasutada vaid isiklikul otstarbel.

myWorld jätab endale õiguse vajaduse korral isikuid teenuse osutamisest ja/või saadetiste kättetoimetamisest kõrvale jätta, kui selleks on mõjuvad põhjused.

Võimaliku õigusvastase tegevuse või teabe eest, mida esitatakse elektrooniliste viidete kaudu, mis suunavad käesolevalt lehelt teiste veebis olevate pakkumiste juurde, ning sisu eest, mille inimesed on meie foorumitesse lisanud, vastutab myWorld ainult sellest tegelikult teades ja kui myWorld ei asu kohe tegutsema, et teave eemaldada või tõkestada sellele juurdepääs. Diskrimineeriva, sündsusetu, ebamoraalse või õigusvastase sisu võib myWorld igal ajal eemaldada.

Täiendavatele küsimustele käesolevate kasutustingimuste ja üldtingimuste kohta vastame heal meelel järgmiste kontaktandmete vahendusel:

myWorld Estonia OÜ
Laeva 2,
Tallinn 10111,
Eesti

Telefon: +372 640 3600
Faks: +372 640 3609
E-Mail: service.ee spam@gohere.go cashback-solutions.com.com

Osaühing asukohaga Eesti
Registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga: 12383118
Käibemaksukohustuslase number: EE101606138


VASTUTUSE VÄLISTUS

1. myWorld Estonia OÜ (edaspidi „myWorld“) ei vastuta esitatud teabe ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse, õiguspärasuse ja/või kvaliteedi eest. See kehtib ka kõikide käesoleval veebilehel pakutavate toodete ja teenuste kohta, kaasa arvatud toodete kirjeldused, hinnad ning myWorld’i lepingupartnerite kohta esitatud teave. Tehnilised tõrked ja/või hooldustööd ning muud põhjused (nt veebilehe taaskäivitus) võivad kaasa tuua juurdepääsu lühemaid või pikemaid katkestusi. myWorld ei vastuta veebilehe kasutatavuse ja juurdepääsetavuse eest. myWorld’i vastu esitatud vastutusnõuded, mis tulenevad materiaalset või mittemateriaalset laadi kahjudest (nt. saamata jäänud tulu, kasutud kulud, andmete kadumisega seotud kahju, alusetu rikastumisega seotud nõuded, õigusnõustajate kulud või lepingu koostamise tasud), mille põhjustab esitatud teabe kasutamine või ebaõige ja mittetäieliku teabe kasutamine, on välistatud, kui ei ole tõendatud myWorld’i tahtlus või raske hooletus kahju tekitamisel. Kõiki pakkumisi võib muuta ja need ei ole siduvad. myWorld jätab endale sõnaselgelt õiguse veebilehte osaliselt või tervikuna ilma eraldi etteteatamiseta muuta, täiendada, kustutada või avaldamine ajutiselt või lõplikult peatada.

2. Lisaks eelnevale ei vastuta myWorld hüperlinkide ja nende sisu eest. myWorld ei võta vastutust hüperlinkide ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse, õiguspärasuse või kvaliteedi eest. Mis tahes sellekohane vastutus lasub lingitud veebilehe pakkujal. myWorld’il ei ole võimalik mõjutada hüperlinkide praegust või tulevast kujundust, sisu või autoriõigusi.  myWorld ütleb käesolevaga sõnaselgelt lahti kõikide hüperlinkide sisust, mida on pärast lingi loomist muudetud, ning kolmandate isikute sissekannetest myWorld’i külalisteraamatutesse, arutelufoorumitesse ja meililistidesse. Lingitud veebilehtede pidev sisuline kontroll ei ole mõeldav, kui puuduvad konkreetsed viited õigusrikkumisele, kuid õigusrikkumisest teadasaamisel eemaldatakse need viivitamata.

3. Käesolevat veebilehte võib kasutada ainult teabe saamise eesmärgil ning era- ja ärieesmärkidel. Kogu käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega. See kehtib sellest sõltumata, kas sisu antakse kasutada tasuta või tasu eest. Paljundamine, kasutamine, üürile andmine, laenamine, avaldamine või muul viisil kasutamine ei ole myWorld’i selge kirjaliku nõusolekuta lubatud. Nimetatud keelu rikkumine võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, eelkõige kaubamärgi-, autoriõiguse- ja konkurentsiseaduste alusel. myWorld jätab endale sõnaselgelt käesoleva veebilehe kõik autori-, kaubamärgi- ja kasutusõigused (õigus ja luba tööd kasutada).

4. myWorld peab väga oluliseks isikuandmete hoolikat ja konfidentsiaalset kasutamist. Kui veebilehe raames on võimalik sisestada isiku- või äriandmeid (e-posti aadressid, nimed, aadressid), siis toimub nende andmete avaldamine kasutajate poolt selgelt vabatahtlikul alusel.

5. Käesolevat vastutuse välistust tuleb käsitleda veebilehe osana. Kui käesoleva teksti osad või üksikud sõnastused ei vasta üldse, ei vasta osaliselt või ei vasta varasemaga võrreldes enam kehtivale õiguskorrale, ei puuduta see dokumendi ülejäänud osade sisu ega kehtivust.

6. Lisaks ei vastuta myWorld kasutajate loodud sisu eest, mida tema veebilehel levitatakse. myWorld ei vastuta kahjude eest, mida selline sisu põhjustab. Igaüks, kes kirjutab veebilehele ükskõik mis liiki kommentaare/hinnanguid, on autorina ise oma postituse eest vastutav. Kolmandate isikute poolt toime pandud õigusrikkumiste korral on nende põhjustaja kohustatud vabastama myWorld’i täielikult kahjudest ja hagidest. myWorld jätab endale õiguse õigusvastasest, heade kommetega vastuolus olevast või myWorld’i mainet muul viisil kahjustavast sisust teada saamisel see kustutada. Sellisel juhul ei ole kirjutise autoril võimalik myWorld’i vastu nõudeid esitada.