Terms of Use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Θα βρείτε όλα τα σύμφωνα με το ΠΔ 131/2003 εταιρικά δεδομένα στο www.businessregistry.gr/publicity/index και στο www.cashbackworld.com/gr/imprint.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε. (στη συνέχεια εν συντομία "myWorld") πραγματοποιείται υπό τους στο παρόν αναφερόμενους όρους χρήσης. Για τα μέλη Cashback World ισχύουν περαιτέρω οι συναφθέντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ισχύει πέραν αυτών η συναφθείσα σύμβαση με τη συμβεβλημένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και χορηγούν τη συγκατάθεσή τους, ότι η myWorld σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί/καταστεί υπεύθυνη για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η myWorld δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους παρόντες όρους χρήσης δια ανανέωσης/ενημέρωσης αυτών.

Η myWorld θα καταβάλει με όλες τις δυνάμεις της κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ωστόσο χωρίς εγγύηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η συνολική χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιούνται με δική τους ευθύνη. Η myWorld δεν ευθύνεται για καμία ζημιά, η οποία προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή και τη μη εφικτή χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας ή από ενδεχόμενη πλάνη/σφάλματα και παραλείψεις σε αυτήν.

Όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου και ήχου καθώς και κινούμενα σχέδια (animation), βίντεο κτλ. και όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας είναι προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να διανεμηθούν, μεταφορτωθούν, τροποποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, εκτραπούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή άδεια. Στην εσωτερική περιοχή λήψης (downloads) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω αρχεία μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Η myWorld επιφυλάσσεται να αποκλείσει ενδεχομένως άτομα από τις υπηρεσίες και/ή από την αποστολή, εφόσον συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

Για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν από αυτή τη σελίδα σε άλλες προσφορές/τόπους του παγκόσμιου ιστού (world wide web), καθώς και για περιεχόμενα, τα οποία τοποθετούνται στα δικά μας φόρουμ από πρόσωπα κατά την ανταλλαγή επικοινωνίας, η myWorld ευθύνεται μόνο σε περίπτωση πραγματικής γνώσης της παράνομης δραστηριότητας ή πληροφορίας καθώς και – σε ότι αφορά αξιώσεις αποζημίωσης - των γεγονότων ή των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, και εφόσον δεν ενεργήσει άμεσα ώστε να αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, εκτός αν άλλως ορίζεται σε άλλες και σχετικές διατάξεις νόμων αναγκαστικού δικαίου. Περιεχόμενα που εισάγουν δυσμενή διάκριση, καθώς και προσβλητικά, ηθικά επιλήψιμα ή παράνομα περιεχόμενα δύνανται να αφαιρεθούν από την myWorld ανά πάσα στιγμή.
Σε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών απαντάμε ευχαρίστως στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52,
57019 Περαία-Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 23920 21103
Φαξ: +30 23920 75588
E-mail: service.gr spam@gohere.go cashback-solutions.com

Μ.Ε.Π.Ε. με έδρα στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
ΑΦΜ 997809021, ΔΟΥ Καλαμαριάς
αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 59298004000


>ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


1. Η myWorld Greece Μ.E.Π.Ε. (στο εξής "myWorld") δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και/ή ποιότητα των διατιθέμενων πληροφοριών. Αυτό ισχύει και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραφών των προϊόντων, των τιμών καθώς και των διατιθέμενων πληροφοριών για τα συμβαλλόμενα μέρη της myWorld. Τεχνικά σφάλματα και/ή εργασίες συντήρησης καθώς και άλλοι λόγοι (π.χ. ανανέωση (re-launch) της ιστοσελίδας) ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές πρόσβασης συντομότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Η myWorld δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη δυνατότητα χρήσης και την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας. Αξιώσεις αποζημίωσης κατά της myWorld, οι οποίες αφορούν ζημιές υλικής ή ηθικής μορφής (όπως π.χ. διαφυγόντα κέρδη, ματαίως διενεργηθείσες δαπάνες, ζημιές λόγω απώλειας δεδομένων, αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, δικηγορικά έξοδα ή τέλη σύναψης συμβολαίου), οι οποίες προκλήθηκαν από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται κατ’ αρχήν, εφόσον δεν υφίσταται αποδεδειγμένα ευθύνη της myWorld από δόλο η βαριά αμέλεια. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς καμία υποχρέωση. Η myWorld επιφυλάσσεται ρητώς να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα της ιστοσελίδας ή την συνολική προσφορά χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση ή να παύσει προσωρινά ή οριστικά τη δημοσίευση.

2. Επιπλέον, η myWorld δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσμους και το περιεχόμενο αυτών. Η myWorld δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα ή ποιότητα των υπερσυνδέσμων. Οποιαδήποτε σχετική ευθύνη βαρύνει τον πάροχο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η myWorld δεν έχει καμία επιρροή στην επίκαιρη και μελλοντική διαμόρφωση, τα περιεχόμενα ή την πνευματική ιδιοκτησία των υπερσυνδέσμων. Για το λόγο αυτό αποστασιοποιείται η myWorld δια του παρόντος ρητώς από τα περιεχόμενα όλων των υπερσυνδέσμων, οι οποίοι τροποποιήθηκαν μετά από την τοποθέτηση του συνδέσμου καθώς και από ξένες καταχωρήσεις σε βιβλία επισκεπτών που δημιουργήθηκαν από την myWorld, σε φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας (mailing lists). Ένας συνεχόμενος έλεγχος των συνδεδεμένων ιστοσελίδων κατά περιεχόμενο δεν δύναται να απαιτηθεί δίχως συγκεκριμένες ενδείξεις για μια παραβίαση δικαιώματος, ωστόσο αφαιρούνται άμεσα με τη λήψη γνώσης των παραβιάσεων δικαιωμάτων.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για ιδιωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι προστατευόμενο κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως από το αν τα περιεχόμενα διατίθενται με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η αναπαραγωγή, χρήση, ενοικίαση, δανεισμός, δημοσίευση ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της myWorld. Μια παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης δύναται να επισύρει έννομες συνέπειες, ιδίως βάσει των νομικών διατάξεων περί σημάτων και επισημάνσεων/γνωρισμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού. Η myWorld επιφυλάσσεται ρητώς όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων επί σημάτων και των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης (δικαιωμάτων χρήσης του έργου και έγκρισης/χορήγησης άδειας χρήσης του έργου) επί της παρούσας ιστοσελίδας.

4. Η myWorld αποδίδει ιδιαίτερη αξία στη δέουσα/επιμελή και εμπιστευτική χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον υφίσταται εντός της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων (ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα, διευθύνσεις), η αναφορά/δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται από τους χρήστες απολύτως οικειοθελώς.

5. Ο παρόν αποκλεισμός ευθύνης αποτελεί μέρος της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που κάποια σημεία ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος κειμένου δεν αντιστοιχούν, ή δεν αντιστοιχούν πλέον ή πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν θίγονται τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου όσον αφορά το περιεχόμενο και την ισχύ τους.

6. Περαιτέρω, η myWorld δεν ευθύνεται για περιεχόμενα παραγόμενα από τους χρήστες (user generated), τα οποία διαδίδονται στην ιστοσελίδα της. Η myWorld δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από τα εν λόγω περιεχόμενα. Οποιοσδήποτε συντάσσει σχόλια/αξιολογήσεις οποιουδήποτε είδους στην ιστοσελίδα, θα ευθύνεται ο ίδιος ως συντάκτης για την ανάρτησή του. Σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων τρίτων οφείλει ο υπαίτιος αυτής να απαλλάξει την myWorld από κάθε τυχόν αξίωση, αγωγή και απαίτηση αποζημίωσης που ασκήσουν/εγείρουν τρίτοι κατά της myWorld αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε σχετική ευθύνη και υποχρέωση που προκύψει από (δικαστική) διαμάχη ή από την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διεκδίκηση από τρίτους σε βάρος της myWorld καθώς και κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς κάλυψη οποιουδήποτε ποσού (ενδεικτικά αποζημίωσης) υποχρεωθεί να καταβάλλει η myWorld σε τρίτους. Σε περίπτωση που η myWorld λάβει γνώση για παράνομα ή και αντίθετα στα χρηστά ήθη ή κατά τα λοιπά αντιβαίνοντα εις την υπόληψή της περιεχόμενα, επιφυλάσσεται να τα διαγράψει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν αξιώσεις κατά της myWorld.