Terms of Use

Lietošanas noteikumi

Šīs myWorld Latvia SIA (turpmāk – “myWorld”) mājas lapas lietošana notiek saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Uz Cashback World dalībniekiem papildus ir attiecināmi arī nolīgtie Vispārējie darījumu noteikumi kopā ar citiem līgumattiecību dokumentiem. Uz Lojalitātes partneriem papildus ir attiecināma Lojalitātes partneru vienošanās kopā ar citiem līgumattiecību dokumentiem. Šīs mājas lapas lietotāji apliecina, ka piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un izsaka savu piekrišanu tam, ka myWorld nekādā veidā neuzņemas atbildību par šīs mājas lapas lietošanu. myWorld ir tiesības šos Lietošanas noteikumus ik pa laikam aktualizēt, veicot to labojumus vai tos papildinot.

myWorld pieliks visas pūles, lai šajā mājas lapā tiktu atspoguļota pareiza un aktuāla informācija. Tomēr myWorld neuzņemas atbildību par šīs mājas lapas saturu un tajā atspoguļoto informāciju. Šīs mājas lapas lietotāji piekrīt tam, ka paši uzņemas riskus, kas ir saistīti ar piekļuvi šai mājas lapai, ar tās lietošanu, kā arī ar tās saturu. Ievērojot sadaļā “Atbildības izslēgšana” paredzēto regulējumu, myWorld neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kuri radušies dēļ tā, ka ir veikta piekļuve šai mājas lapai un ka tā ir lietota vai to nav bijis iespējams lietot, kā arī par jebkādām ar to saistītām kļūdām vai nepilnībām.

Visi attēli, teksta un skaņas faili, kā arī animācijas, video u.c., kā arī visi citi šīs mājas lapas elementi ir aizsargāti ar autortiesībām un nav pieļaujama ne to pilnīga, ne daļēja izplatīšana, lejuplādēšana, mainīšana, atkārtota izlietošana, pārsūtīšana vai citāda veida izmantošana, ja iepriekš nav saņemta nepārprotama un rakstveidā izteikta piekrišana. Iekšējā lejuplādēšanas vidē ir atļauta šo failu izmantošana tikai privātām vajadzībām.

myWorld patur sev tiesības nepieciešamības gadījumā - un pastāvot būtiskam iemeslam - izslēgt personas no šī pakalpojuma un/vai sūtījumu saņēmēju klāsta.

Par acīmredzami pretlikumīgu rīcību vai informāciju, kas tiek iegūta tādas elektroniskās pāradresācijas rezultātā, kas no šīs mājas lapas aizved uz citiem globālā tīmekļa piedāvājumiem, kā arī par tādu paziņojumu saturu, kurus mūsu forumos personas ievietojušas kontaktu apmaiņas rezultātā, myWorld atbild tikai tādā gadījumā, ja tai šāda rīcība vai informācija tiešām ir bijusi zināma un tā nav nekavējoties rīkojusies, lai attiecīgo informāciju dzēstu vai bloķētu tai piekļuvi. myWorld ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst tādu saturu, kurš ir diskriminējošs, aizvainojošs, morāli nosodāms vai pretlikumīgs.
Papildus jautājumos attiecībā uz Lietošanas noteikumiem un Vispārējiem darījumu noteikumiem mēs Jums labprāt atbildēsim, ja sazināsieties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k-2
Rīga, LV-1012
Latvija

Telefons: +371 67809216
Faksimils: +371 67809217
E-pasts: service.lv spam@gohere.go cashbackworld.com

Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103495111
PVN numurs: LV40103495111


Atbildības izslēgšana


1. myWorld Latvia SIA (turpmāk – „myWorld“) neuzņemas nekādu atbildību par atspoguļotās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību, atbilstību tiesību normu prasībām un/vai kvalitāti. Tas attiecas arī uz visām šajā mājas lapā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, ieskaitot preču aprakstu, cenu un atspoguļoto informāciju par myWorld līgumpartneriem. Tehniska rakstura kļūdas un/vai apkopes darbi, kā arī citi iemesli (piemēram, mājas lapas aktualizēšana) var izraisīt īsākus vai ilgākus piekļuves traucējumus. myWorld neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas lietojamību un pieejamību. Jebkādi pret myWorld vērsti atbildības prasījumi, kuru pamatā ir materiāla vai nemateriāla rakstura zaudējumi (piemēram, negūtā peļņa; lieki izdevumi; zaudējumi, kuri radušies nozaudētu datu dēļ; netaisna iedzīvošanās; juridiskās palīdzības izmaksas vai līgumu izstrādes izmaksas), kuri radušies atspoguļotās informācijas un/vai kļūdainas un nepilnīgas informācijas izmantošanas rezultātā, tiek principā noraidīti, izņemot gadījumus, kad zaudējumi ir radušies myWorld apzināti nelikumīgas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ. Visi piedāvājumi var tikt mainīti un tie nav saistoši. myWorld noteikti patur sev tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, papildināt, dzēst vai pilnībā izbeigt, kā arī apturēt – uz laiku vai pilnībā – daļu no mājas lapas vai visu tās piedāvājumu.

2. myWorld arī nav atbildīgs par hipersaitēm un to saturu. myWorld neuzņemas nekādu atbildību par hipersaišu aktualitāti, pareizību, pilnību, atbilstību tiesību normu prasībām un/vai kvalitāti. Atbildību par šo informāciju nes sasaistītās mājas lapas piedāvātājs. myWorld nav nekādas iespējas ietekmēt hipersaišu esošo un nākotnes veidolu, saturu un autortiesību ievērošanu. Tādēļ myWorld ar šo noteikti norobežojas no visu hipersaišu satura, kurš ir ticis mainīts pēc tam, kad tika izveidota sasaiste, kā arī par trešo personu ierakstiem myWorld ierīkotajās viesu grāmatās, diskusiju forumos un vēstkopās. Patstāvīga sasaistīto mājas lapu kontrolēšana, ja nav saņemta konkrēta informācija par iespējamo likuma pārkāpumu, nav iespējama; uzzinot par likuma pārkāpumu, sasaiste tiks nekavējoties dzēsta.

3. Šī mājas lapa var tikt izmantota tikai informatīviem mērķiem, kā arī privātiem un uzņēmējdarbības mērķiem. Viss šīs mājas lapas saturs ir pakļauts autortiesību aizsardzībai. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā satura izmantošana notiek par maksu vai bez atlīdzības. Iepriekš nesaņemot nepārprotamu myWorld rakstveida piekrišanu, mājas lapas satura pavairošana, izmantošana, iznomāšana, aizdošana, publicēšana vai cita veida izmantošana ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpumam var būt tiesiskas sekas, jo īpaši tādas, kuras izriet no preču zīmju, autortiesību un konkurences tiesību pārkāpuma. myWorld noteikti patur sev visa veida autor-, preču zīmju un lietošanas tiesības (darba lietošanas tiesības un darba lietošanas piekrišana) saistībā ar šo mājas lapu.

4. myWorld piešķir īpašu vērtību rūpīgai un konfidenciālai personas datu izmantošanai. Ja tiešsaistes piedāvājuma ietvaros pastāv iespēja norādīt savus personas vai saimnieciskās darbības datus (e-pasta adreses, vārds, adrese), tad šādu datu nodošana notiek uz lietotāja noteikti izteiktas brīvprātīgas piekrišanas pamata.

5. Šis atbildības izslēgšanas paziņojums ir uzskatāms par daļu no tiešsaistes piedāvājuma. Ja šī paziņojuma formulējumi neatbilst, vairs neatbilst vai tikai daļēji atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, tas neietekmē pārējo dokumenta daļu saturu un spēkā esamību.

6. myWorld neatbild arī par lietotāju izveidoto saturu, kurš tiek apstrādāts viņu mājas lapā. myWorld neatbild par šāda satura radītajiem zaudējumiem. Katrs, kurš mājas lapā ieraksta jebkāda veida komentārus/vērtējumus, ir pats kā autors atbildīgs par to saturu. Trešo personu tiesību aizskāruma gadījumā prettiesiskās darbības veicējs pilnībā atbrīvo myWorld no prasījumiem un atbildības. myWorld patur sev tiesības izdzēst tādu saturu, kurš ir pretlikumīgs, labiem tikumiem neatbilstošs vai citādi myWorld reputācijai kaitējošs; šādā gadījumā prasījumi pret myWorld nevar tikt celti.