Terms of Use

USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenje ove web stranice myWorld D.O.O. Podgorica (u daljem tekstu kratko „myWorld“) podliježe ovdje navedenim Uslovima korišćenja. Za Cashback World članove važe zaključeni Opšti uslovi poslovanja i dodatni ugovorni dokumenti. Za partnerske firme važi  zaključeni sporazum za partnerske firme  i dodatni ugovorni dokumenti. Korisnici ove web stranice se slažu sa ovim Uslovima korišćenja i samim korišćenjem iste saglasni su da myWorld ni pod kojim uslovima ne može biti odgovoran za korišćenje ove web stranice. myWorld može ove uslove s vremena na vrijeme putem ažuriranja promijeniti i dopuniti.

myWorld će učiniti sve napore da navede tačne i aktuelne informacije na ovoj web stranici. Međutim, podaci i informacije na ovoj web stranici su bez garancije. Korisnici ove web stranice su saglasni da se pristup kao i korišćenje ove web stranice i njenog sadržaj vrše na sopstveni rizik. myWorld ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu pristupom, korišćenjem odnosno mogućim ne korišćenjem ove web stranice, za bilo kakve greške ili propuste u njoj. 

Svi slikoviti, tekstualni i zvučni fajlovi kao i animacije, video zapisi i drugo kao i drugi elementi ove web stranice su  zaštićeni autorskim pravima i ne smiju bez prethodne izričite i pismene saglasnosti, bilo djelimično ili u cjelini, biti distribuirani, preuzeti, modifikovani, ponovo korišćeni, preusmjereni ili na bilo koji drugi način korišćeni, jer u suprotnom myWorld stiče pravo na eventualnu naknadu štete. U internoj oblasti za preuzimanje ove datoteke mogu se koristiti samo za privatnu upotrebu.

myWorld zadržava pravo da isključi osobe iz servisa i/ili slanja, ukoliko za to postoje dobri razlozi.  

Za većinu nezakonitih radnji i informacija putem elektronskih preporuka, koji vode sa ove stranice na druge ponude World Wide Web-a, kao i za sadržaje, koje ljudi postavljaju u razmjeni kontakata na našim forumima, myWorld je odgovoran samo ukoliko informacije nije uklonio ili onemogućio pristup tome ako je prethodno bio u saznanju o postojanju nezakonitih radnji. Diskriminišući, uvrijedljivi, moralno loši ili nezakoniti sadržaji mogu od strane myWorld-a u bilo kom trenutku biti ukljonjeni.

Na više pitanja o ovim Uslovima korišćenja kao i o Opštim uslovima korišćenja odgovorićemo rado putem adrese

myWorld D.O.O. Podgorica
Ulica Slobode br. 2,
81000 Podgorica

Tel.: +382 (0) 20 219 910
Fax: +382 (0) 20 219 912
email: service.me spam@gohere.go cashback-solutions.comD.O.O. sa sjedištem u Podgorici
/registrovan sa reg br. 5 – 0640638/4 i PIB br. 02897814

ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

1. myWorld D.O.O. Podgorica u daljem tekstu „ myWorld “) ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, kompletnost, zakonitost i/ili kvalitet ponuđenih informacija. Ovo važi i za sve proizvode i usluge koje se nude na ovoj web stranici, uključujući opise proizvoda, cijene i pružene informacije o myWorld ugovornim partnerima. Tehničke greške i/ili poslovi održavanja kao i drugi razlozi (npr. ponovno pokretanje web stranice) mogu dovesti do kraće ili duže nemogućnosti prijavljivanja. myWorld ne preuzima ogovornost za iskoristivost ili dostupnost web stranice. Prava na potraživanje  odgovornosti od myWorld-a, koja se odnose na materijalne ili nematerijalne štete (kao npr. izgubljenu dobit, frustrirani izdatak, štete na osnovu izgubljenih podataka, prava na dobit, troškove advokata ili troškove sklapanja ugovora), koje su prouzrokovane na osnovu korišćenja predstavljenih odnosno pogrešnih i nepotpunih informacija, su uglavnom isključena, osim ako od strane myWorld-a ne postoji dokaziva, namjerna ili grubom nepažnjom izazvana greška. Sve ponude su obavezujuće. myWorld zadržava pravo da izmijeni, dopuni ili izbriše  djelove web stranice ili kompletnu ponudu ili da privremeno ili trajno obustavi obavještenja bez najave.

2. Osim toga myWorld nije odgovoran za Hyper linkove i njihov sadržaj. myWorld ne preuzima odgovornost za aktuelnost, tačnost, kompletnost, zakonitost ili kvalitet Hyper linkova. Svu odgovornost snosi ponuđač preusmjerene web stranice. myWorld nema uticaj na aktuelni i budući dizajn, na sadržaje ili autorska prava Hyper linkova. Dakle, myWorld se izričito distancira od sadržaja Hyper linkova, koji su nakon njihovog postavljanja izmijenjeni kao i od stranih unosa u knjigama za goste, forumima za diskusije i mailing listama kreiranim od strane myWorld-a. Stalna kontrola sadržaja preusmjerenih web stranica bez konkretnih dokaza o kršenju prava nije prihvatljiva, međutim, u slučaju otkrića takvih sadržaja, isti će biti odmah uklonjeni.

3. Ova web stranica smije da se koristi samo u informativne svrhe kao i za lične i privatne svrhe. Čitav sadržaj ove web stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo važi bez obzira na to da li je sadržaj pružen za korišćenje uz nadoknadu ili bez nje. Svako umnožavanje, korišćenje, iznajmljivanje, pozajmljivanje, objavljivanje ili drugi načini korišćenja nisu dozvoljeni bez izričite pismene saglasnosti myWorld-a. Kršenje ovih zabrana može dovesti do pravnih posledica, naročito na osnovu propisa o pravu na označavanje proizvoda, pravu na autorska prava i zakona o konkurenciji, odnosno kršenje ovih prava. myWorld izričito zadržava sva autorska prava, prava na zaštitni znak i prava na korišćenje (ekskluzivne licence i ovlašćenja za korišćenje licence) na ovoj web stranici.

4. myWorld pridaje veliki značaj na pažljivom i povjerljivom korišćenju ličnih podataka. Ukoliko u okviru internet ponude postoji mogućnost za unošenje ličnih ili poslovnih podataka (email adrese, imena, adrese), otkrivanje tih podataka od strane vlasnika je na izričito dobrovoljnoj osnovi.

5. Ovo isključenje od odgovornosti treba posmatrati kao dio internet ponude. Ukoliko djelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, ne odgovaraju više ili u potpunosti važećem pravu, preostali djelovi dokumenta, po pitanju njihovog sadržaja i važenja ostaju nepromijenjeni.

6. Nadalje, myWorld nije odgovoran za sadržaj koji se generiše od strane korisnika koji se obrađuje na njegovoj web stranici. myWorld nije odgovoran za štete prouzrokovane ovim sadržajem. Svako ko piše komentare/ocjene bilo koje vrste na web stranici odgovara kao autor sam za svoj doprinos. U slučaju kršenja od strane trećih lica njihov uzročnik mora da drži myWorld potpuno bez štete i utuženja. myWorld zadržava pravo da u slučaju saznanja obriše bilo koji sadržaj koji je suprotan zdravom razumu ili na drugi način suprotan ugledu myWorld-a; Tužbe protiv myWorld-a se u ovom slučaju ne mogu podnijeti.