Што можеме да сториме за Вас?

За да можеме да го процесираме Вашето барање што е можно побрзо, Ве молиме да одговорите неколку прашања.

1. Колку подружници (подготвени за посета од страна на потрошувачите) има Вашата компанија?

2. Која е адресата на Вашиот Online Shop?

2. Дали Вашата компанија има Online shop?

3. Кој систем за online shop го користите?

4. Кои податоци за контакт ќе ги добиеме од Вас?

5. Кои се основните податоци за Вашиот Online Shop?

Јас учествувам во affiliate мрежа

6. Како можеме да Ви помогнеме?

mWS myWorld Solutions AG
onlinepartner.mk@myworld.com