Terms of Use

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Користењето на оваа веб-страница на МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст „myWorld“) е предмет на условите за користење кои се наведени тука.  За членовите на Cashback World важат усвоените Општи Деловни Услови заедно до севкупните документи од договорот. За компании – партнери важи Спогодбата за партнерски односи заедно со севкупните документи од договорот. Корисниците на оваа веб-страница се согласуваат со овие услови за користење и се согласуваат дека myWorld не може да биде одговорен за користењето на истата.  myWorld може да ги менува и дополнува овие услови за користење од време на време и тоа со ажурирање на овие услови за користење.

myWorld ќе се обиде најдобро што може да презентира точни и најнови информации на оваа страница. Сепак, Лајонес не гарантира за точноста на информациите на оваа веб-страница.  Корисниците на оваа веб-страница се согласуваат дека целиот пристап и користење на овој веб-сајт и неговата содржина е на сопствен ризик. myWorld нема да биде одговорен за каква било штета што произлегува од пристапот, користењето или неможноста да се користи оваа веб-страница или било какви грешки или пропусти во истата.

Сите слики, текстуални и звучни датотеки, како и анимации, видеа итн. и сите други компоненти на оваа веб-страница се заштитени со авторски права и не смеат во целост или делумно  да се дистрибуираат,  да се преземаат,  да се менуваат, повторно да се пренасочат или на друг начин да се користат без претходно добиена писмена дозвола за тоа. Во внатрешната област за преземање овие датотеки може да се користат единствено за приватна употреба.

myWorld го задржува правото да ги исклучи лицата од службата и / или од одделот за испорака, доколку постојат оправдани причини за тоа.

За какви било незаконски активности или информации преку електронските насоки, кои водат од оваа веб-страница на други понуди на World Wide Web, како и за содржини кои ги обезбедуваат лица при контактот за размена на нашите форуми,  myWorld одговара само со вистинско знаење и доколку Lyoness не дејствува веднаш, истиот  ќе биде информиран за тоа за да се отстрани или да се блокира пристапот до него. Дискриминаторната и навредлива содржина, морална осуда или незаконска содржина може да биде отстранета од myWorld во секое време. 

Сите дополнителни прашања поврзани со условите за користење и општите услови со задоволство ќе Ви ги одговориме на:

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар, 2 ка,
1000 Скопје, Република Македонија

Факс: + 389 (0) 2 3090067 
Е-маил: service.mk@cashback-solutions.com

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

1. МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје („myWorld“) не презема одговорност за, точноста, комплетноста, законитоста и / или квалитетот на обезбедените информации. Ова исто така важи и за сите производи и услуги што се нудат на оваа веб-страница, вклучувајќи ги опис на производите, цените и информациите што се обезбедуваат за договорните партнери на myWorld. Техничките грешки и / или одржување, како и други причини (како што е повторно отворање на веб-страницата) може да резултираат со пократки или пролонгирани неуспеси при пристапот. myWorld не ја гарантира употребливоста и достапноста на веб-страницата. Побарувањата за одговорност против myWorld, кои се однесуваат на материјални или нематеријални штети (како што се изгубени профити, фрустрирани трошоци, оштетени загуби на податоци, барања за збогатување, адвокатски такси или такси за извршување на договорот) кои произлегуваат од користењето на обезбедените информации или употребата на погрешни и нецелосни информации во принцип се исклучени, освен ако myWorld не се докаже дека е намерно или грубо несовесен. Сите понуди не се обврзувачки. myWorld изрично го задржува правото да ги менува, дополнува или брише делови од веб-страницата или целата понуда без претходна најава или да го прекине објавувањето привремено или трајно. 

2. Понатаму myWorld не е одговорен за хиперлинкови и нивната содржина. myWorld не презема одговорност за актуелноста, точноста, комплетноста, законитоста или квалитетот на хиперлинкови. Секоја одговорност лежи на понудувачот на поврзаната веб-страница. myWorld нема влијание врз тековниот и идниот дизајн, содржината или авторството на хиперлинкови.  Поради оваа причина myWorld со ова изрично се отстранува од содржината на сите хиперлинкови кои беа изменети по воспоставувањето на врската, како и од надворешни записи во гостински книги, форуми за дискусија и мејлинг-листи поставени од myWorld Постојаната контрола на содржината на поврзаните веб-страници е неразумна без конкретни индикации за повреда, но ќе биде отстранета веднаш по известувањето за законските прекршоци.

3. Оваа веб-страница може да се користи само за информативни цели и за лични и деловни цели. Целата содржина на оваа веб-страница е заштитена со авторски права. Ова важи без оглед дали содржината е обезбедена за плаќање или бесплатно. Репродукцијата, користењето, издавање, изнајмувањето, објавувањето или која било друга форма на употреба е забранета без издадена писмена согласност од страна на Lyoness. Повреда на оваа забрана може да доведе до правни последици, особено врз основа на етикетирање, авторско право и правила за конкуренција. myWorld изричито ги задржува сите авторски права, трговски марки и права на користење (право на користење и користење на дела) на оваа веб-страница. 

4. myWorld придава големо значење на внимателното и доверливото користење на личните податоци. Ако во рамките на Интернет се нуди можност за внесување на лични или деловни податоци (е-мејл адреси, имиња, адреси), тогаш предавањето на овие податоци од страна на корисниците на изразена доброволна основа.

5. Ова одрекување од одговорност треба да се смета како дел од интернет-понудата. Ако делови или поединечни поими од оваа изјава не се легални или точни, содржината или валидноста на другите делови остануваат неповрзани со овој факт.

6. Понатаму myWorld не е одговорен за содржините генерирани од корисниците кои се пренесуваат на веб-страницата. myWorld не е одговорен за било каква штета предизвикана од оваа содржина. Секој што пишува коментари / прегледи од секаков вид на веб-страница, одговара како самиот автор за неговиот придонес. Во случај на прекршоци од трети лица, сторителот мора да го задржи myWorld целосно безопасен и неспроведлив. myWorld го задржува правото, со познавање на нелегални, спротивно на добрите манири или на друг начин спротивно на репутацијата на содржината на myWorld за истите  да ги избрише.  Барањата против myWorld не можат да се реализираат во овој случај.