Terms of Use

USLOVI KORIŠĆENJA – TERMS OF USE

Posetom sajta prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

myWorld d.o.o. Beograd zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene veb-sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Iz tog razloga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Korišćenje ovog veb-sajta privrednog društva myWorld d.o.o. Beograd („myWorld“) vrši se u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Za Cashback World članove dodatno važe i primenjuju se i Opšti uslovi poslovanja i svi dodatni pravni dokumenti. Osim toga, za partnerske firme dodatno važe i primenjuju se Ugovor za partnerske firme i svi dodatni pravni dokumenti.

Korisnici ovog veb-sajta izjavljuju da su saglasni sa ovim Uslovima korišćenja i slažu se s tim da myWorld ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ovog veb-sajta. myWorld će uložiti sav svoj trud da na ovom veb-sajtu prezentuje tačne i potpune informacije. Međutim, objavljeni podaci i informacije na ovom veb-sajtu su bez garancije kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti. Korisnici ovog veb-sajta slažu se s tim da pristup i kompletno korišćenje ovog veb-sajta i njegovih sadržaja vrše na vlastiti rizik. myWorld i/ili treće lice koje učestvuje u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog veb-sajta ne odgovara ni za kakvu štetu koja proizađe iz pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom sajtu, iz korišćenja odnosno nemogućnosti korišćenja ovog sajta ili zbog eventualnih grešaka ili propusta u njemu, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom veb-sajtu. myWorld ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ovog veb-sajta. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ovog veb-sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Svi slikovni, tekstualni i zvučni fajlovi, kao i animacije, video-snimci itd. i svi drugi sastavni delovi ovog veb-sajta zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, kao i drugim pravima intelektualne svojine, i ne mogu se, bez prethodne izričite pisane saglasnosti myWorld-a, u potpunosti niti delimično distribuirati, preuzeti, modifikovati, ponovo koristiti, preusmeriti ili na drugi način upotrebiti.

myWorld zadržava pravo da isključi osobe

sa servisa i/ili sa mejl servisa ukoliko postoji dobar razlog za to. Za bilo kakve nezakonite aktivnosti ili informacije putem elektronskih upućivanje na druge ponude na World Wide vebu, kao i za sadržaje objavljene na našim forumima od strane ovlašćenih trećih lica, odgovornost myWorld-a postoji samo u slučaju da je imao stvarna saznanja i ako nije blagovremeno reagovao uklanjanjem informacija ili blokadom pristupa takvim informacijama. Diskriminišuće, uvredljive, moralno neispravne i nezakonite sadržaje myWorld može u svakom trenutku da ukloni. myWorld zadržava pravo da Vas isključi sa sajta i da Vam ne pruža usluge i/ili ne vrši isporuke, ako za to postoje opravdani razlozi.

Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i sa Opštim uslovima poslovanja ako nam se obratite na sledeću adresu:

myWorld d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10L, 11070 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 / 655 73 90
E-mail: service.rs spam@gohere.go cashback-solutions.com

ISKLJUČENJE GARANCIJE1. Privredno društvo myWorld d.o.o. Beograd ne preuzima nikakvu garanciju za aktuelnost, korektnost, kompletnost, zakonitost i/ili kvalitet prezentovanih informacija. To takođe važi i za sve proizvode i usluge koji se nude na ovom veb-sajtu, uključujući opise proizvoda, cene, kao i prezentovane informacije o ugovornim partnerima privrednog društva myWorld. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i drugi razlozi (npr. ponovno pokretanje veb-sajta) mogu dovesti do kraće ili duže nemogućnosti pristupa sajtu. Privredno društvo myWorld ne preuzima nikakvu garanciju za mogućnost korišćenja ni dostupnost veb-sajta. Sve ponude su slobodne i neobavezujuće. Privredno društvo myWorld izričito zadržava pravo da bez posebne najave izmeni, dopuni, izbriše neke delove veb-sajta ili kompletnu ponudu, ili da povremeno ili definitivno obustavi oglašavanje.

2. Zatim, privredno društvo myWorld nije odgovorno ni za hiperlinkove ni za njihov sadržaj. Privredno društvo myWorld ne preuzima nikakvu garanciju za aktuelnost, korektnost, kompletnost, zakonitost niti kvalitet hiperlinkova. Svaka odgovornost leži na provajderu povezanog veb-sajta. Privredno društvo myWorld nema nikakvog uticaja na aktuelan niti budući dizajn, na sadržaje niti na autorstvo hiperlinkova. Zato je odgovornost privrednog društvo myWorld ovim isključena u vezi sa sadržajem svih hiperlinkova, onih koji su izmenjeni nakon kreiranja linka, kao i od stranih zapisa – u knjigama gostiju koje je uredila privredno društvo myWorld, forumima za diseminaciju i imejling listama. Permanentna kontrola sadržaja povezanih sajtova nije obavezna bez konkretnih dokaza o kršenju pozitivnih propisa, ali će oni biti odmah uklonjeni ako se sazna i/ili dokaže postupanje suprotno pozitivnim propisima.

3. Ovaj veb-sajt može da se koristi isključivo u informativne svrhe, ali i za privatne i poslovne svrhe. Korišćenje bilo kojeg dela ovog veb-sajta u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili veb-sajt je strogo zabranjeno. Kompletan sadržaj ovog veb-sajta je zaštićen pravom intelektualne svojine, autorskim i srodnim pravima. Ovo važi bez obzira na to da li su sadržaji stavljeni na raspolaganje za naknadu ili bez naknade. Umnožavanje, korišćenje, iznajmljivanje, unajmljivanje, objavljivanje ili neki drugi način korišćenja nisu dozvoljeni bez izričite pisane saglasnosti privrednog društvo myWorld. Kršenje ove zabrane može da dovede do pravnih posledica, naročito zbog zakonskih propisa o intelektulanoj svojni, autorstvu i konkurenciji. Privredno društvo myWorld izričito zadržava sva autorska prava, prava intelektualne svojine, kao i prava korišćenja (pravo korišćenja i korišćenje radova) na ovom veb-sajtu. Ništa sadržano na ovom veb-sajtu se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

4. Privredno društvo myWorld pridaje veliki značaj pažljivom i poverljivom korišćenju ličnih podataka. Ukoliko u okviru internet ponude postoji mogućnost za unošenje personalnih ili poslovnih podataka (imejl adrese, naziva, adrese), objavljivanje tih podataka korisnik vrši izričito na dobrovoljnoj osnovi.

5. Ovo isključenje garancije smatra se delom internet ponude. Ukoliko neki delovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju važećem zakonu u celosti ili delimično ili postanu nevažeće, to neće uticati na preostale delove ovog dokumenta u pogledu njihovog sadržaja i njihovog važenja.

6. Privredno društvo myWorld nije odgovorno ni za sadržaje koji se generišu od strane korisnika i distribuiraju na njihovim veb-sajtovima. Privredno društvo myWorld nije odgovorno za štetu koja nastane zbog takvih sadržaja. Svako ko piše komentare/ocene bilo koje vrste na veb-sajtu, odgovara za takav sadržaj. U slučaju povrede prava trećih lica, onaj koji je to prouzrokovao mora u potpunosti da pruži pravnu zaštitu privrednom društvu myWorld od bilo kakvih odštetnih ili tužbenih zahteva i preuzme odgovornost za takve radnje. Privredno društvo myWorld zadržava pravo da izbriše sadržaje koji su nezakoniti, protivni dobrim običajima, moralu, javnom poretku ili na neki način štete reputaciji privrednog društva myWorld ili trećih lica, po saznanju za takav sadržaj.

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakav spor vezan za ovaj veb-sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.