Terms of Use

Användarvillkor (TERMS OF USE)

Användningen av denna webbplats från myWorld Sweden AB (i det följande förkortad ”myWorld”) sker i enlighet med följande användarvillkor. För Cashback World-medlemmar gäller därutöver de överenskomna Allmänna villkoren samt tillkommande avtalsdokument. För Lojalitetsföretag gäller därutöver det överenskomna Lojalitetsföretagsavtalet samt tillkommande avtalsdokument. Användarna av denna webbplats förklarar sig införstådda med dessa användarvillkor och godkänner att myWorld på intet sätt kan hållas ansvarigt för användningen av den här webbplatsen. myWorld kan från tid till annan aktualisera dessa användarvillkor genom att uppdatera eller komplettera användarvillkoren.

myWorld kommer att göra sitt bästa för att presentera korrekt och aktuell information på den här webbplatsen. Alla uppgifter och all information på denna webbplats lämnas dock med reservation för eventuella fel och brister. Användarna av denna webbplats förklarar sig införstådda med att åtkomsten till och den samlade användningen av denna webbplats sker på egen risk. myWorld ansvarar inte för skador till följd av åtkomst till, användning av eller brist på åtkomst till denna webbplats och inte heller för skador till följd av eventuella fel och brister på den.

Alla bildfiler, textfiler, ljudfiler liksom animationer och videos samt alla andra beståndsdelar av denna webbplats är upphovsrättsskyddade och får inte utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd helt eller delvis spridas, hämtas, ändras, återanvändas, hänvisas till eller på andra sätt användas. Filerna i det interna nedladdningsområdet får endast användas för privat bruk.

myWorld förbehåller sig rätten att i förekommande fall spärra personer från tjänsten och/eller från kommunikation och korrespondens om det finns giltiga skäl därtill.

För olagliga aktiviteter eller olaglig information via elektroniska vidarelänkningar från denna sida till andra erbjudanden på internet liksom för innehåll som tillhandahålls av individer som utbyter kontakter i våra forum inskränker sig myWorlds ansvar till de fall om vilka myWorld har haft faktisk kännedom och där myWorld inte omedelbart agerat för att avlägsna informationen eller spärra åtkomsten till den. myWorld kan när som helst avlägsna diskriminerande, stötande, moraliskt förkastligt eller olagligt innehåll.

Ytterligare frågor om dessa användarvillkor liksom om de allmänna villkoren besvarar vi gärna under följande kontaktuppgifter:

myWorld Sweden AB
Wenner-Gren center vån. 5
Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Telefon: +46 8 5090 6888
Fax: +46 8 5090 6880
E-post: service.se@cashback-solutions.com

Aktiebolag med säte i Stockholm
Organisationsnummer: 556851-9481
Momsregistreringsnummer: SE556851948101


Ansvarsfriskrivning


1. myWorld Sweden AB (i det följande kallat ”myWorld") tar inget ansvar för den presenterade informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet, lagenlighet och/eller kvalitet. Detta gäller även för alla andra produkter och tjänster som presenteras på webbplatsen, inklusive produktbeskrivningar, priser och information som lämnas om myWorlds avtalspartners. Tekniska fel och/eller underhållsarbeten liksom andra skäl (t.ex. en nylansering av webbplatsen) kan leda till kortare eller längre uppehåll i åtkomsten till webbplatsen. myWorld tar inget ansvar för webbplatsens användbarhet eller tillgänglighet. Anspråk mot myWorld som avser skador av materiell eller immateriell natur (såsom utebliven vinst, onödiga kostnader, skador till följd av förlorade data, obehörig vinst, advokat- och rättegångskostnader eller kostnader för att utföra avtal) till följd av användningen av informationen som tillhandahålls eller användningen av felaktig eller ofullständig information är uteslutna med mindre än att myWorld bevisligen agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet. Alla erbjudanden är icke-bindande. myWorld förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av webbplatsen eller hela erbjudandet utan särskilt meddelande därom, eller att ställa in publicering tillfälligt eller permanent.

2. Vidare ansvarar myWorld inte för vare sig hyperlänkar eller deras innehåll. myWorld tar inget svar för hyperlänkarnas aktualitet, korrekthet, fullständighet, lagenlighet eller kvalitet. Allt ansvar ligger hos leverantören av den länkade webbplatsen. myWorld har inget inflytande över hyperlänkarnas aktuella eller framtida utformning, innehåll eller upphovsmannaskap. Därför tar myWorld härmed uttryckligen avstånd från innehållet i alla hyperlänkar som har förändrats efter länkningen liksom från alla inlägg av andra i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som tillhandahålls av myWorld. En permanent innehållskontroll av länkade webbplatser utan konkreta indikationer på överträdelser är inte rimligt, däremot avlägsnas omedelbart överträdelser som kommer till myWorlds kännedom.

3. Denna webbplats får endast användas i informationssyfte och för privata och affärsmässiga syften. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Det gäller oavsett om innehållet tillhandahålls mot betalning eller kostnadsfritt. All reproduktion, användning, uthyrning, utlåning, publicering eller annan användning är förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från myWorld. Ett brott mot detta krav kan leda till rättsliga följder, särskilt enligt varumärkesrätts-, upphovsrätts- och konkurrenslagstiftningen.  myWorld förbehåller sig uttryckligen samtliga upphovsrätter, varumärkesrätter och nyttjanderätter (rätten att använda och bevilja rätten att använda verket) till denna webbplats.

4. myWorld fäster stor vikt vid en noggrann och konfidentiell hantering av personuppgifter. I fall att det inom ramen för webbplatsen är möjligt att lämna personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) så är all överlämning av sådana uppgifter frivillig från användarens sida.

5. Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av interneterbjudandet. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt, motsvarar gällande lag, förblir de återstående delarna av dokumentets innehåll och giltighet opåverkade.

6. Dessutom ansvarar myWorld inte för användargenererat innehåll som distribueras på webbplatsen. myWorld ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta innehåll. Avseende alla kommentarer och recensioner oavsett slag som skrivs på webbplatsen ansvarar respektive författare helt och hållet för sina inlägg. I händelse av att tredje part utsätts för överträdelser ska myWorld hållas helt skadelöst av den som förorsakat överträdelsen. myWorld förbehåller sig rätten att avlägsna olagligt eller stötande innehåll liksom innehåll som riskerar att skada myWorlds goda renommé. I sådana fall kan inga anspråk göras mot myWorld.