Privacy Policy

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu Vašich osobných aj firemných údajov berieme veľmi vážne a snažíme sa, aby bolo používanie našich služieb bezpečné. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákonných ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje získavame a spracovávame, na aké účely a ako Vaše osobné údaje chránime.

Obsah

  1. Platnosť
  2. Aké osobné údaje sa spracúvajú
  3. Cookies a Web Tracking
  4. Meranie konverzie pomocou pixela návštevnosti siete Facebook
  5. Sharing
  6. Používanie osobných údajov
  7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov
  8. Práva na ochranu osobných údajov a kontaktné informácie

1. Platnosť

Toto Vyhlásenie platí pre členstvo v Cashback World ako aj pre Cashback World webstránku http://www.cashback-solutions.com. Upozorňujeme, že táto webstránka odkazuje aj na ďalšie webstránky Cashback World, aj na webstránky iných krajín, pre ktoré platia iné predpisy na ochranu osobných údajov. V rámci rozvíjania našich webstránok za účelom zlepšenia našich služieb sa môže stať, že toto Vyhlásenie budeme musieť doplniť. V takom prípade Vás budeme vopred informovať a v prípade potreby Vás požiadame o samostatný súhlas.

Zodpovedný:

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava- Ružinov
service.sk spam@gohere.go cashback-solutions.com

Zodpovedná osoba:

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Viedeň, Rakúsko
data.protection spam@gohere.go myworld.com


2. Aké údaje spracúvame

K osobným a firemným údajom patria všetky údaje o osobných a vecných pomeroch, ktoré dostaneme a spracúvame v rámci členstva v Cashback World, Vašej účasti v programe Cashback World ako obchodného partnera, ako objednávky Cashback Solutions a ktoré Vám dokážeme priamo alebo nepriamo (napr. na základe členského čísla a ID obchodného partnera) priradiť. Tieto údaje zahŕňajú Vaše členské ID, úplné meno, titul, pohlavie, dátum narodenia, poštovú adresu, koordináty (zemepisná dĺžka a šírka), telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, bankové údaje (v rozsahu: banka, IBAN, BIC, majiteľ účtu). Okrem toho spracúvame Vaše ID obchodného partnera, názov firmy, dátum založenia firmy, identifikačné číslo firmy, firemnú adresu, prípadné filiálky, IČ DPH, DIČ, fakturačnú adresu (e-mail), číslo faxu, webstránku firmy, odvetvie, údaje o obratoch, bankové údaje, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia a telefónne číslo kontaktnej osoby, objednaný produkt Cashback Solutions, ako aj ďalšie objednané produkty.

myWorld Slovakia, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava- Ružinov, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B (ďalej len „myWorld“) v rámci účasti na programe Cashback World zúčtuje terajšie nákupné výhody členov, ďalej osobné údaje členov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne čísla, faxové čísla, členské ID, GPS koordináty (ako zemepisná dĺžka a šírka), bankové údaje, ako aj ich nákupné správania sa a uskutočnené nákupy / dátum nákupu, miesto nákupu, čas nákupu, suma, mena, nákupný košík, odvetvie, druh nákupu /online, offline, u SME partnera, u Key Accounta, s Cashback Card./ myWorld môže zabezpečiť spracovanie vyššie uvedených údajov aj prostredníctvom sprostredkovateľa, a to mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko (ďalej len „myWorld Solutions“) ako poskytovateľa služieb.

Ako člen týmto súhlasíte – s možnosťou odvolať tento svoj súhlas kedykoľvek, že Vaše osobné údaje budú spracované myWorld a/alebo myWorld Solutions pre účely zasielania osobných informácií členovi, ako aj na nadviazanie kontaktu poštou alebo osobne zo strany myWorld /alebo myWorld Solutions, ďalej na reklamu programu Cashback World a ponúk obchodných partnerov, ako aj v anonymnej forme pre účel štatistického zisťovania pre potreby programu Cashback World.

Ako člen týmto súhlasíte – s možnosťou odvolania svojho súhlasu kedykoľvek, že za účelom nadviazania kontaktov, nových obchodných partnerov, ďalej nových možností nákupu alebo špeciálnych ponúk budú poskytnuté odporúčateľovi osobné údaje v nasledovnom rozsahu meno, priezvisko, ako aj emailová adresa a telefónne číslo.

Ako člen môžete odvolať svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov kedykoľvek v písomnej forme, jeho doručením na adresu myWorld Slovakia, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava- Ružinov, telefónne číslo +421 2 321 322 00 alebo e-mailom zaslaným na service.sk@cashback-solutions.com.

3. Cookies a Web Tracking

Naše webstránky využívajú takzvané cokies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a dajú sa opäť použiť, keď znova navštívite našu webstránku. Cookies slúžia na to, aby ste sa mohli prihlásiť a využívať naše služby a aby sme Vám mohli poskytnúť personalizovaný priestor na internete.

Časť našej internetovej ponuky môžete využívať aj bez registrácie, resp. bez prihlásenia. Aj v tomto prípade sa niektoré informácie zaznamenávajú automaticky za účelom zozbierania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti našej internetovej ponuky a prispôsobili ich potrebám našich používateľov. Preto zbierame a spracúvame informácie o Vašej IP adrese, čase a trvaní návštevy na internetovej stránke, počte návštev, využívaní formulárov, nastavenia vyhľadávania, zobrazenie, nastavenia obľúbených sekcií našej webstránky. Jednotlivé cookies sa ukladajú na rôzne dlhé obdobie. Využívame prevažne cookies, ktoré sa po skončení návštevy našej webstránky automaticky vymažú (takzvané „session cookies“). Každý vstup na našu webstránku je predmetom protokolu a každé otvorenie súboru uloženého na webstránke. Cookies, ktoré evidujeme, slúžia výlučne pre našu informáciu a spracúvajú sa na vyhodnocovanie nazbieraných informácií od mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko v mene spoločnosti myWorld.

Používame JavaScript, aby sme zaznamenávali Vaše aktivity na našej webstránke a prispôsobili naše webové služby potrebám našich používateľov. Pritom zistíme typ Vášho prehliadača, lokalitu, čas a trvanie používania, URL a označenie schránky, ako aj odkazujúcu webstránku. Nahrávanie týchto údajov môžete odmietnuť tým, že JavaScript deaktivujete vo svojom prehliadači.

Ďalej používame nasledujúce nástroje:

Google Analytics

Ide o webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, ďalej nazývaný „Google“. Slúži na nahrávanie Vašich online aktivít na našej stránke, zisťovanie počtu používateľov a návštev na internete a prezeranie obsahov na našej internetovej stránke. Vyhodnocovanie prebieha anonymne. Cookies od Google Analytics (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking) sa – vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní – spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa uložia. Bližšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics ponúka možnosť odmietnuť nahrávanie osobných údajov na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Platforma Piwik Open Analytics

Takto zaznamenávame Vaše online aktivity na našej internetovej stránke a zisťujeme, koľko používateľov nás na internete navštívilo a koľkokrát navštívili určitú internetovú stránku. Vyhodnocovanie prebieha anonymne. Cookies sa ukladajú vo Vašom počítači. Viac informácií nájdete na https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Slúžia na nahratie návštev webstránky na reklamné účely (remarketing) v Google a v Display Network. Váš prehliadač ukladá pri návšteve webstránky cookies (IDE: Google AdWords Cookie), ktoré nám umožňujú opätovne Vás rozpoznať pri ďalšej návšteve webstránky z reklamnej siete Google. Na týchto stránkach Vám ako návštevníkovi môžeme prezentovať reklamné inzeráty s obsahmi, ktoré ste si predtým pozreli na iných webstránkach, ktoré používajú Google funkciu remarketing. Zaznamenávanie osobných údajov prostedníctvom Google AdWords môžete odmietnuť na webstránke http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking od Google AdWords

Týmto spôsobom tvoríme štatistiky, ktoré merajú efektivitu našich online kampaní. Cookies (IDE: Google AdWords Cookie) pre sledovanie konverzií sa používa, keď používateľ klikne na inzerát, ktorý na stránku umiestnil Google. Podľa ustanovení o ochrane údajov od spoločnosti Google sa nespracúvajú údaje vzťahujúce sa na osoby a firmu. Ak nechcete byť súčasťou trackingu, môžete vyjadriť svoj nesúhlas tým, že deaktivujete cookies pre Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

Salesforce Marketing Cloud

Pomocou neho zaznamenávame Vaše aktivity na našej internetovej stránke, aby sme pre Vás mali optimálnu ponuku. Zistíme tiež, koľko používateľov máme na internete a koľkokrát navštívili určitú internetovú stránku. Všetky analyzované dáta sa vyhodnocujú anonymne a pomocou Predictive Intelligence dokážeme ponuku automaticky optimalizovať. Pre používateľov, ktorí sú zároveň registrovaní členovia, zlepšujeme službu a stránka im zobrazuje relevantné obsahy. Cookies od Salesforce sa spravidla poskytujú serveru spoločnosti Salesforce v USA a tam sa aj uložia.

Microsoft Application Insights

Application Insights je služba poskytovaný spoločnosťou Microsoft, ktorá nám umožňuje monitorovať a zlepšovať výkonnosť a použiteľnosť webstránky. Táto služba ukladá a analyzuje anonymné telemetrické data (počet vzhliadnutí stránky, čas načítania stránky, zistené výnimky a sledovanie závislostí AJAX). Cookies sa spravidla poskytujú serveru spoločnosti Microsoft v USA a tam sa aj uložia.

Hotjar

Zbierame informácie vrátane štandardných informácií o prihlásení na internet a detailoch o Vašich vzoroch správania pri návšteve našej webstránky. Vďaka tomu Vám môžeme poskytnúť lepšiu skúsenosť užívateľa, identifikovať preferencie, diagnostikovať technické problémy, analyzovať trendy a zlepšiť našu webstránku.

Nasledujúce informácie môžu byť zozbierané vzhľadom na Vaše zariadnie alebo prehliadač: IP adresa zariadenia (zachytená a uložená v anonymnej forme), rozlíšenie obrazovky Vášho zariadenia, typ zariadenia (unikátne identifikátory zariadenia), operačný system, typ prehliadača, geografická poloha (iba krajina) a preferovaný jazyk webstránky. Nasledujúce informácie sú zbierané v súvislosti s Vašou užívateľskou interakciou: pohyb myšou, poloha a kliknutia, stlačenie kláves.

Na určitej vzorke návštevníkov Hotjar zaznamenáva aj informácie, ktoré sú zbierané z našej webstránky: URL a doména, navštívené stránky, geografická poloha (iba Krajina), preferovaný jazyk, datum a čas návštevy webstránky. Zaznamenávanie osobných údajov prostedníctvom Hotjar môžete odmietnuť na webstránke https://www.hotjar.com/opt-out kliknutím na “nepovoliť Hotjar”.

Okrem cookies uvedených v analytických nástrojoch sa používajú nasledujúce ďalšie cookies:

Cookie

Domain

Zweck / Funktion

Language

Cashbackworld

Táto cookie ukladá jazykové nastavenia používateľa.

cookiesession1

Cashbackworld

Táto cookie slúži na prerozdelenie záťaže v dôsledku http dopytov v infraštruktúre siete.

authSession

Cashbackworld

Cookies, ktoré sa vytvárajú na sledovanie trvania návštevy a obsahujú ID tejto návštevy.

authToken

Cashbackworld

Autentifikačné cookie, ktoré sa vytvára pre prihlásených používateľov, aby sa dali identifikovať.

LyoToolbar_SessionID

Cashbackworld

Táto cookie slúži na komunikáciu s Cashback bar.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Táto cookie slúži na sledovanie, či používatelia súhlasili s použitím cookies.  

__RequestVerificationToken

Cashbackworld

Ide o overovaciu cookie a slúži na zabránenie CSFR zásahu.Upozorňujeme, že bežné internetové prehliadače akceptujú cookies. Váš prehliadač môžete nastaviť aj tak, že nebudete akceptovať niektoré cookies alebo Vás prehliadač vyzve, aby ste nové cookies akceptovali. Väčšina prehliadačov ponúka v časti „Pomoc“ návod ako s cookies pracovať. Tam sa dozviete aj to, ako môžete vymazať cookies, ktoré už máte.

Upozorňujeme, že ak neakceptujete všetky cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie a služby našej internetovej stránky. Využívaním našej webstránky a/alebo na základe samostatne udeleného súhlasu vyjadrujete svoj súhlass tým, že vyššie uvedené cookies a nástroje sa smú používať.

4. Meranie konverzie pomocou Facebook pixelu

S Vaším súhlasom využívame v rámci našej prezentácie na internete „Facebook pixel“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). Ide o cookie, teda o malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači a dá sa potom opätovne použiť. S ich pomocou sa dajú sledovať aktivity používateľov, keď si pozrú reklamný inzerát Facebook-u alebo naň kliknú. Takto dokážeme zaznamenávať účinnosť reklamných inzerátov Facebook-u na štatistické účely a prieskum trhu. Údaje, ktoré takto zozbierame, sú pre nás anonymné, a teda nijako neodkazujú na identitu používateľa. Facebook však údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné spojenie s konkrétnym profilom používateľa a aby Facebook mohol používať údaje na vlastné reklamné účely, a to podľa Facebook Smernice na používanie údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook a jeho partneri môžu umožniť zaraďovanie reklamných inzerátov na Facebook-u aj mimo neho. Pre tieto účely sa vo Vašom počítači môže uložiť ďalšia cookie. Používaním webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním pixelu aktivít návštevníkov.

5. Sharing

Na webstránke sú integrované “share” ikony sociálnych sietí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING, ktorý prevádzkuje XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, ako aj GooglePlus sociálnej siete Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Ďalej je integrovaná “share” ikonka pre maily. “Share“ ikonky rozpoznáte na príslušnom logu. Všetky „Share“ ikonky zodpovedajú zásadám ochrany osobných údajov. Až keď kliknete na “Share Button” na tejto webstránke (a len vtedy), vytvorí sa priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom prevádzkovateľa konkrétnej sociálnej siete. Podľa prevádzkovateľov takzvaných sociálnych sietí sa bez kliknutia na share button nezískavajú žiadne osobné a firemné údaje, ak nie ste prihlásený na týchto sociálnych sieťach. Len ak je člen prihlásený, získavajú sa a spracúvajú údaje ako IP adresa. Ak si neželáte, aby sa návšteva na našej webstránke priradila k Vášmu používateľskému kontu sociálnej siete, prihláste sa s používateľským konton príslušnej sociálnej siete Na tomto mieste upozorňujeme, že ako poskytovateľ webstránky nezískavame od sociálnej siete žiadne informácie o obsahu poskytnutých osobných údajov a ich použití. Ďalšie informácie o používaní osobných údajov sociálnymi sieťami, nájdete vo Vyhláseniach o ochrane údajov uvedených sociálnych sietí.

6. Používanie osobných údajov

Vaše osobné a firemné údaje používame výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné a firemné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii ako člen Cashback World, ako aj pri Vašej registrácii ako obchodný partner Cashback World a aj počas účasti v programe Cashback World ako obchodný partner, zaznamenávame a spracúvame výlučne v rámci plnenia našich zmluvných povinností (článok 6, ods. 1 písm. b) GDPR). Pokiaľ nám neposkytnete tieto údaje, nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu. Navyše, Vaše údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR). Vaše osobné a firemné údaje použijeme len v prípadoch, s ktorými vyjadríte svoj súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a) GDPR).

Vaše údaje používame na komunikáciu s Vami, na overenie Vašej identity a na poskytnutie Vašej osobnej Login oblasti na našej internetovej stránke, na spracovanie Vašich požiadaviek a objednávok a na poskytovanie našich služieb. Okrem toho používame Vaše údaje, aby sme vystavovali faktúry, vypočítali a priradili Vám nákupné výhody, ktoré vyplývajú z Vašej účasti na programe Cashback World.

Ak nám udelíte svoj samostatný súhlas, použijeme Vaše údaje aj napríklad na to, aby sme Vám poskytovali informácie o ponukách a akciách našich obchodných partnerov a B2B obchodných partnerov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím ďalšie spracovanie údajov nebude realizovateľné. Vaše osobné a firemné údaje uchovávame len počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, alebo v prípade, že je zákonom stanovená dlhšia lehota na uchovávanie alebo predmetné údaje sú použité v zmysle zákonných postupov..

7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných a firemných údajov používame okrem iného kódovania pri prenose údajov (SSL kódovania), Firewall, programy na ochranu pred hackermi a ďalšie bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky. Pri komunikácii e-mailom chránime údaje tak, ako nám to aktuálny stav techniky dovoľuje.

Vaše osobné a firemné údaje spracúva myWorld ako zmluvný partner členov a obchodných partnerov a ako zodpovedný subjekt pre spracovanie Vašich údajov. Na realizáciu používa mWS myWorld Solutions AG v právnom postavení sprostredkovateľa ako poskytovateľa služby. Poskytnutie / prenechanie Vašich osobných a firemných údajov môže byť sprístupnené smerom k určitým poskytovateľom v rámci skupiny myWorldNa realizáciu našich služieb, na komunikáciu s vami a spravovanie našich online služieb využívame služby určitých poskytovateľov. Uisťujeme Vás, že poskytovateľov si starostlivo vyberáme, aby bolo spracovanie údajov riadne a bezpečné. Okrem toho sú poskytovatelia povinní používať svoje osobné a firemné údaje len podľa našich pokynov a v zmysle ustanovení GDPR a/alečbo Zákona. Poskytovatelia údaje nesmú poskytovať iným spôsobom. Okrem toho poskytujeme Vaše osobné a firemné údaje v rámci skupiny myWorld, pričom musia byť dodržané ustanovenia GDPR a Zákona, pokiaľ je to potrebné pre potreby Cashback World Programu, nahrávania obratov u obchodných partnerov, kalkuláciu členských výhod, kalkuláciu a fakturáciu dohodnutých provízií.

Spoločnosti skupiny myWorld sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné a firemné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republiky a Európskej únie.

Predmetnými službami sú predovšetkým nadviazanie kontaktu formou elektronickej správy (napr. e-mail, SMS a push správa), faxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách obchodných partnerov a B2B obchodného partnera, identifikovanie ponúk, ktoré zodpovedajú Vaším záujmom, na prieskumy spokojnosti, prevádzkovanie zákazníckej linky a spracovanie transakcií. Pokiaľ a ak je to nevyhnutné na poskytnutie nejakej konkrétnej služby pre Vás, poskytneme obchodnému partnerovi alebo B2B obchodnému partnerovi osobné a firemné údaje, ktoré na to potrebuje. Obchodní partneri a B2B obchodní partneri sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné a firemné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republiky a Európskej únie.

Skupina myWorld je medzinárodná spoločnosť. Naše obchodné činnosti, štruktúra manažmentu a naša technická infraštruktúra sú cezhraničné. Vaše osobné a firemné údaje poskytujeme aj zahraničným spoločnostiam skupiny myWorld pokiaľ je to potrebné pre účely účasti na Cashback World Programe, nahrávania Vašich nákupov a z toho vyplývajúcich členských výhod alebo kalkuláciu provízií. Poskytnutie Vašich osobných alebo firemných údajov do členských štátov Európskej únie alebo do zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do Švajčiarska a do iných krajín s primeranou ochranou osobných a firemných údajov si nevyžaduje žiaden ďalší súhlas. Ak však Vaše osobné a firemné údaje poskytujeme do iných krajín ako sú vyššie uvedené, budeme Vás bezodkladne informovať a budeme dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov a poskytneme Vám záruky a zabezpečíme presa-dzovanie Vašich práv a nápravných prostriedkov.

Vaše osobné a firemné údaje neposkytneme iným osobám ako sú vyššie menovaným obchodným partnerom a B2B obchodným partnerom, poskytovateľom služieb a spoločnosti v rámci skupiny myWorld okrem prípadu, kedy ste nám udelili svoj súhlas alebo je to zákonná povinnosť.

8.Práva na ochranu osobných údajov a kontaktné informácie

Máte právo získať informácie o Vašich osobných a firemných údajoch, ktoré spracúvame a môžete žiadať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich používania. Máte právo aj na námietky a právo na prenosnosť údajov (to znamená, že máte právo získať údaje v štruktrovanej, bežnej a strojovo-čitateľnej forme).

Ak máte pocit, že spracovanie Vašich osobných a firemných údajov porušuje GDPR a/alebo Zákon, máte právo na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk) alebo na orgán dohľadu iného členského štátu EÚ.


Váš súhlas s používaním osobných a firemných údajov používaných na tejto webstránke môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Takéto odvolanie znamená, že ďalšie použitie údajov je neprípustné. Odvolanie pošlite písomne (listom alebo e-mailom) na nasledujúcu adresu:

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava- Ružinov
E-Mail: service.sk spam@gohere.go casahback-solutions.com

Tieto adresy použite aj v prípade, ak máte otázky o používaní Vašich údajov ako aj pre informácie o presadzovaní Vašich práv na obranu údajov.