เกี่ยวกับไลโอเนส

เจ้าของสื่อ, ผู้เผยแพร่, ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้อง เอ็มแอล 1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถ. พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 (2) 250 8966
หมายเลขแฟกซ์: +66 (2) 250 8967
Email: service.th@cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
หมายเลขทะเบียนบริษัท และ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561091297

กรรมการผู้จัดการ: คุณอิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์

บริษัทที่ให้บริการได้รับมอบอำนาจในนามของ บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Austria

หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 316 7077 0
หมายเลขแฟกซ์: +43 (0) 316 7077 444
อีเมล: office@myworld-solutions.ag

บริษัทจำกัดมหาชน (Aktiengesellschaft)
จดทะเบียนภายใต้ FN389134g ของ Landesgericht für ZRS Graz
UID-NR.: ATU67661657

คณะกรรมการบริหาร:
Mag. (FH) Jörg Singer; Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA

mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
FN 389134g จะให้บริการและวางบิลสำหรับการใช้บริการแคชแบ็คโซลูชั่น
อีเมล: office spam@gohere.go myworld-solutions.at / โทร.: +43 (0) 316 7077 0