Terms of Use

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของ บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มายเวิลด์”) สำหรับสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ ข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจรวมทั้งเอกสารการทำสัญญาที่เพิ่มเติมจะใช้บังคับด้วย นอกจากนี้ข้อตกลงของ ร้านร่วมค้าและเอกสารทางกฎหมายเพิ่มเติมทั้งหมดจะมีผลใช้กับร้านร่วมค้าทุกร้าน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ และต้องยอมรับว่ามายเวิลด์ นั้นจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้งานใดเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ มายเวิลด์ อาจเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราวโดยการอัปเดตมายเวิลด์จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อรายละเอียดและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของผู้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ ความเสี่ยงของตนเอง มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเว้นใด ๆ ในเอกสารนี้เด็ดขาด รูปภาพ ข้อความและไฟล์เสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ฯลฯ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์แล้วและไม่อาจเผยแพร่ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลง นำกลับมาใช้ใหม่ เปลี่ยนทิศทาง หรือใช้โดยประการอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ไฟล์เหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้นในพื้นที่ดาวน์โหลดภายใน

มายเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นบุคคลจากการบริการและ / หรือการจัดส่งสินค้าตามความเหมาะสม หากมีเหตุอันสมควรในการดำเนินการดังกล่าว

มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้โดยการอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ และเนื้อหาเหล่านั้นที่ได้รับจากบุคคลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในฟอรัมของเรา เว้นแต่จะมีความรู้เช่นเดียวกัน และเฉพาะในกรณีที่มายเวิลด์ไม่ได้ดำเนินการทันทีเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว มายเวิลด์สามารถลบเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก น่ารังเกียจ ขัดต่อศีลธรรมจรรยา หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะถูกมายเวิลด์ลบทิ้งได้ตลอดเวลา

เรายินดีที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงและเงื่อนไขธุรกิจที่
บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องที่ เอ็มแอล 1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (2) 250 8966
อีเมล: service.th@cashback-solutions.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0105561091297

การปฏิเสธการรับผิด


1. บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “มายเวิลด์”) จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชอบด้วยตามกฎหมายและ / หรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์และ การบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ด้วย รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวกับคู่ค้าตามสัญญาของมายเวิลด์ด้วย ข้อผิดพลาดทางเทคนิคและ / หรืองานซ่อมบำรุงตลอดจนสาเหตุอื่น ๆ (เช่น การเข้าเว็บไซต์รอบใหม่) อาจส่งผลต่อความขัดข้อง ในระยะสั้นหรือยาวในการเข้าถึง มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากมายเวิลด์เกี่ยวกับความเสียหายของอุปกรณ์หรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนโดยธรรมชาติ (เช่น การสูญเสียกำไร ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามคาดได้ ความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล การเรียกร้องลาภมิควรได้ ค่าทนายความ หรือค่าดำเนินการตามสัญญา) อันเกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้มา หรือเกิด จากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์จะได้รับการยกเว้นในขั้นพื้นฐาน เว้นแต่ว่ามายเวิลด์จะได้รับการพิสูจน์ว่าจงใจหรือเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรง ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีผลผูกพันใดๆ มายเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นพิเศษหรือจะยกเลิก การตีพิมพ์บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

2. นอกจากนี้ มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้การเชื่อมโยงเนื้อหาแบบไฮเปอร์ลิงก์ และเนื้อหาดังกล่าว มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชอบด้วยตามกฎหมาย หรือคุณภาพของการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบไฮเปอร์ลิงก์ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกอยู่กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง มายเวิลด์ไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ เนื้อหา หรือ การสร้างสรรค์ไฮเปอร์ลิงก์ในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้ มายเวิลด์จึงแยกตัวออกจากเนื้อหาของไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการสร้างลิงก์ขึ้นและจากรายการภายนอกในสมุดเยี่ยมชม ฟอรัมการสนทนา และรายชื่ออีเมลที่ทางมายเวิลด์ได้จัดทำไว้ การตรวจสอบเนื้อหาแบบถาวรของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมานั้นไม่มีเหตุผลโดยปราศจากข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการละเมิด แต่การละเมิดจะถูกนำออกโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง

3. เว็บไซต์นี้อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพื่อการค้า เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเนื้อหานั้นจะมีการให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าธรรมเนียมก็ตาม ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ การใช้ การเช่า การยืม การเผยแพร่ หรือการใช้ประเภทอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมายเวิลด์ การละเมิดข้อห้ามนี้อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และการแข่งขัน มายเวิลด์ ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งานทั้งหมด (สิทธิ์ในการใช้งานและอนุญาตให้ใช้งาน) กับเว็บไซต์นี้

4. มายเวิลด์ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง และเป็นความลับ หากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตมีความเป็นไปได้ในการป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกิจ (ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่) ข้อมูลนี้ก็จะถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้งานโดยความสมัครใจอย่างชัดแจ้ง

5. การปฏิเสธการรับผิดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคำใดๆ ในข้อความนี้ไม่มี ไม่ใช้ หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ก็จะถือว่าไม่มีผลต่อเนื้อหาและความสมบูรณ์ของส่วนอื่น ๆ ของเอกสาร

6. นอกจากนี้ มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ มายเวิลด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาเหล่านี้ บุคคลใดๆ ที่เขียนความคิดเห็น / บทวิจารณ์ใดๆ บนเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบต่อการที่ตนมีส่วนร่วมในฐานะผู้เขียน ในกรณี ที่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สาม ผู้ริเริ่มการละเมิดดังกล่าวจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและยกเว้นความรับผิดโดยสิ้นเชิง มายเวิลด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราทราบว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของมายเวิลด์ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อมายเวิลด์ได้